Barnomsorg och förskoleverksamheten


Vi vill ha en välfungerande barnomsorg och förskoleverksamhet som skapar både trygghet och valfrihet. Vi ser inte hinder i dagbarnvårdare, kooperativ eller privata förskolor. Tvärtom sporrar det den kommunala verksamheten att bli bättre. Men verksamheter måste få gro och växa. Att rycka upp välfungerande verksamheter för att jaga små hyresbesparingar kan mycket väl vara både kultur- och kapitalförstöring, som i fallet Regnbågen. Stabilitet är ledordet för både trygg och uthållig verksamhet. Att förlägga förskolor, därtill många avdelningar, i lägenhetsområden, är i allmänhet inget att rekommendera. I synnerhet inte om betydande negativa risk- och konsekvensanalyser föreligger. Dessa hänsyn måste ges en högre prioritering. Barnen måste sättas i centrum. Samtidigt måste man alltid lyssna på både föräldrar och personal. De har en mycket stor kunskap och kompetens som måste tillåtas vägleda i en större utsträckning än hittills.


Vi vill strukturera barnsomsorgen och planeringen på ett bättre sätt än idag. Där man i god tid ser över behov och placeringar, så att framförhållningen skapar förutsägbarhet och inte ger oroliga föräldar. Vi ska inte behöva uppleva att förlädrar inte kan gå tillbaka till sitt arbete, eller överväger att flytta från kommunen för att situationen är ohållbar.


Man ska kunna välja alternativa köer till dagbarnvårdare och förskola – i realiteten.

Man ska inte placeras sist i kön för att man väljer ett alternativ som inte är förstaval, man kan ha varit tvungen att ta en plats för att få in sitt barn på dagis för att kunna arbeta eller studera.

Omplacering vid akuta olägenheter bör hållas inom veckoramen.

Omplacering pga. andra skäl eller önskemål skall ges en strävan att uppfyllas inom 2 månader.

Man ska inte behöva vänta mer än 3 månader på en förskoleplats.


Vi anser att småbarnsgrupper inte bör överstiga 15 barn och 3-5 årsgrupper ej bör överstiga 20 barn. Överinskrivning och personalbrist, som förekommit under många år, sliter på både barn och personal, och kan skapa otrygga och oroliga barn. Det är här Vilhelminas framtid börjar, det är barnen som är vår framtid och trygghet.


Ännu en målsättning är att för dagbarnvårdarna måste få till en form av poollösning för att skapa en tryggare och mer stabil verksamhet. Det är inget fel på Slottet som sådant, men verksamhetens form bör förändras och omorganiseras, för alla parters bästa.


Program i punkter


Barnomsorg

 • Vi vill strukturera barnomsorgen och planeringen, och i god tid se över behov och placeringar för att kunna ha framförhållning och skapa förutsägbarhet för föräldrarna.

 • Vi vill skapa en mer välfungerande kö för förskoleplaceringar som ska ta ordet ”valfrihet” på största allvar.

 • Vi vill skapa förutsättningar för att föräldrar i realiteten kunna välja dagbarnvårdare eller förskola.

 • Man ska inte tvingas ur kön för att man tagit ett andrahandsval i nödfall, utan man ska kvarstå i kön om önskemålet kvarstår. Oavsett om man tagit en plats på kooperativ, privat eller kommunal förskola.


 • Man ska i görligaste mån skapa goda förutsättningar för syskonplaceringar.

 • Man ska i görligaste mån beredas förskoleplats i den byn man bor.

 • Man ska vid akuta omplaceringsbehov tillse omplacering inom veckoramen.


 • Vi vill införa kvalitetsmål för förskolan i Vilhelmina.

 • Maximalt 15 barn i småbarnsgrupperna, maximalt 20 barn i 3-5 årsgrupperna.

 • Maximalt 3 månader för att få en barnomsorgsplats.

 • Vid önskemål om omplacering, pga. andra skäl eller önskemål, skall man sträva efter att uppfylla detta inom 2 månader.


 • Vi avser att utvärdera behovet av vårdnadsbidrag, men anser i övrigt att en skälig nivå bör ej understiga 6000kr/mån.


 • Tidigare utredningar kring kvälls - och nattdagis har visat på intresse, men vi vill återigen utreda vilka behoven är, och möjligheterna är att lösa den här frågan.

 • Vi vill skapa en bättre lösning för verksamheten som bedrivits på Slottet. Vi vill skapa en poolverksamhet för dagbarnvårdarna som fungerar bättre och tryggare än den verksamhet som bedrivs idag. Kontinuitet i personalbasen är mycket viktigt för mindre barn.

 • Vi ser inte förläggande av förskolor, direkt i hyreshusområden, som någon bra lösning. I synnerhet inte om betydande riskfaktorer finns.

 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.